Menu
© 2021 Louisland.vn.
All rights reserved
LOGO
  1. Bản cung cấp thông tin Thành viên HĐQT
  2. 17:43 24/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Bản cung cấp thông tin Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, Người Quản trị công ty
  2. 12:51 24/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thực hiện đóng phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 490/QĐ-XPHC
  2. 12:12 24/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Nhân sự Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch ủy ban Kiểm toán, Người phụ trách Quản trị công ty
  2. 11:55 14/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Thành viên HĐQT
  2. 17:43 12/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Hợp đồng soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC kết thúc năm 2022
  2. 17:30 12/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Tổng Giám đốc trên Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 28
  2. 17:50 01/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
  2. 13:40 30/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Bản cung cấp thông tin quản trị Công ty
  2. 13:35 30/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022
  2. 13:35 30/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Bổ sung Nghị quyết HĐQT v/v Thoái vốn Công ty TNHH Địa ốc Tân Bửu
  2. 14:19 28/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 490/QĐ-VPHC ngày 21/07/2022 của UBCKNN
  2. 17:30 27/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi nhân sự vị trí Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật
  2. 16:56 21/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Trần Sĩ Chương
  2. 17:20 06/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. 13:56 03/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin
  2. 17:17 01/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT của Ông Hoàng Xuân Hạnh
  2. 16:09 01/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Bà Nguyễn Giang Quyên
  2. 16:09 01/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. 11:31 06/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Quyết định của CT HĐQT thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. 11:29 06/05/2022
  3. DOWNLOAD