Menu
© 2021 Louisland.vn.
All rights reserved
LOGO
  1. CBTT Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Trần Sĩ Chương
  2. 17:20 06/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. 13:56 03/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin
  2. 17:17 01/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT của Ông Hoàng Xuân Hạnh
  2. 16:09 01/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Bà Nguyễn Giang Quyên
  2. 16:09 01/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. 11:31 06/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Quyết định của CT HĐQT thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. 11:29 06/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập và vị trí Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Bà Nguyễn Đình Tú Nhi
  2. 17:36 19/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc thông qua Dự thảo thỏa thuận nguyên tắc cho thuê đất đầu tư tại Cụm công nghiệp Thắng Hải với CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
  2. 18:46 04/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của ông Hoàng Xuân Hạnh
  2. 18:45 04/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi nhân sự vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
  2. 18:43 04/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Lục Tấn Huy
  2. 18:42 04/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT NQ HĐQT về việc thông qua Dự thảo hợp đồng tư vấn phát triển dự án Trung tâm thương mại tại TP. Đà Lạt với CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
  2. 18:42 04/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi nhân sự vị trí Kế toán trưởng công ty
  2. 18:40 04/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Nghị quyết HĐQT v/v Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. 18:21 01/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thay đổi Tổng Giám đốc trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 27
  2. 12:04 14/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  2. 17:52 08/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  2. 17:51 08/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
  2. 17:42 24/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Nguyễn Quang
  2. 15:19 22/02/2022
  3. DOWNLOAD