Menu
© 2021 Louisland.vn.
All rights reserved
LOGO
  1. CBTT Nghị quyết HĐQT số 174/2018/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 12 tháng 11 năm 2018 V/v sử dụng nguồn vốn thu được từ Công ty Con
  2. 17:48 12/11/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT V/v Thay đổi chủ sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng
  2. 17:47 09/11/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Nghị quyết HĐQT V/v góp vốn thành lập công ty con (Công ty TNHH MTV kinh doanh hạ tầng Bảo Thư Trị An)
  2. 17:47 24/10/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thông báo số 8254/TB-CT của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng
  2. 17:46 18/10/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thông báo số 1054/TB-SGDHN ngày 11/09/2018 về việc đưa cổ phiếu BII ra khỏi diện bị kiểm soát
  2. 17:44 12/09/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Thông báo số 1040/TB-SGDHN ngày 06/09/2018 về việc đưa cổ phiếu BII ra khỏi diện cảnh báo
  2. 17:40 07/09/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT V/v Thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Bidico!
  2. 17:39 07/08/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Hợp đồng soát xét và kiểm toán năm 2018
  2. 17:38 11/07/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018
  2. 17:37 03/07/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Nghị quyết HĐQT V/v Thoái vốn tại công ty TNHH Công nghiệp Gỗ Bình Thuận và Công ty TNHH Vận tải Thắng Hải
  2. 17:36 29/06/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua ngày 31 tháng 05 năm 2018
  2. 17:35 31/05/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT V/v Thay đổi Tổng Giám đốc trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhận được ngày 28 tháng 05 năm 2018
  2. 17:28 28/05/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  2. 17:27 21/05/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Quyết định xử phạt Vi phạm hành chính số 87/QĐ-XPVPHC Ngày 05 tháng 04 năm 2018 Công ty nhận được ngày 21 tháng 05 năm 2018
  2. 17:27 21/05/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Nghị quyết HĐQT số 86/2018/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 15/05/2018 về việc Thay đổi Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 15/05/2018
  2. 17:26 15/05/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT V/v Thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018
  2. 17:25 15/05/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT V/v Gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018
  2. 17:25 23/04/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
  2. 17:24 23/04/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHĐCĐ.
  2. 17:22 23/04/2018
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT giải trình theo văn bản số 531/SGDHN-QLNY ngày 09/04/2018 về việc đưa cổ phiếu vào diện bị cảnh báo do LNST tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017 là số âm.
  2. 17:21 15/04/2018
  3. DOWNLOAD