Menu
© 2021 Louisland.vn.
All rights reserved
LOGO

Louis Land tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2021

18/06/2021 | 15:26

Ngày 18/6/2021, Louis Land đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2021, tổ chức bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Tham dự Đại hội có ĐHQT, Ban điều hành, các cổ đông và người ủy quyền tham dự đại diện cho 33.532.871 Cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Đạt tỷ lệ 58,14% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại phiên họp, các cổ đông đã nghe các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021; báo cáo của thành viên độc lập HĐQT, báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2020; tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; tờ trình về việc Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, Tổng giám đốc năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021; tờ trình về việc thay đổi tên Tên Công ty; tờ trình về việc thay đổi tên Trụ sở Công ty; tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty,  Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty và các bên có liên quan.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo đã giải đáp tất cả các thắc mắc của các cổ đông, Đại hội cổ đông đã thông qua các nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ đồng thuận cao.

Cũng trong Đại hội lần này, việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT. Kết quả Trúng cử thành viên HĐQT Gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng,  Ông Lê Quang Nhuận, Ông Huỳnh Quang Vinh, Ông Lục Tấn Huy; Trúng cử thành viên độc lập HĐQT Ông Trịnh Văn Huy.

Sau đây một số hình ảnh ghi lại tại đại hội:

louis land to chuc thanh cong dai hoi co dong thuong nien 2021
louis land to chuc thanh cong dai hoi co dong thuong nien 2021
louis land to chuc thanh cong dai hoi co dong thuong nien 2021
louis land to chuc thanh cong dai hoi co dong thuong nien 2021
louis land to chuc thanh cong dai hoi co dong thuong nien 2021

Bài viết khác